Distribúcia letákov Banská Bystrica

Roznos letákov zabezpečujeme v celej Banskej Bystrici a okolí.

  • Mestské časti: Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín,Šalková, Uľanka
  • Sídliská: Fončorda, Radvaň, Sásová-Rudlová, Sídlisko SNP
  • Ostatné časti: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, Trosky, Štiavnička, Uhlisko, Žltý Piesok

Roznos letákov